تقاطع غير همسطح جانبازان شهر کرج

كمبود محورهاي شرياني اصلي منسج به ويژه در مسير شمال و جنوب شهر كرج سبب گرديده تا سفرهاي شهري از پراكنش مناسبي برخوردار نبوده و در نتيجه بيشتر ساعات شبانه روز خيابان‌هاي مركزي شهر با عبور و مرور سنگين و آزار دهنده مواجه گردد. لزوم روان‌سازي معابر و تقاطع‌هاي مركزي شهر علي‌الاخصوص ورودي جاده چالوس كرج به عنوان يكي از اصلي‌ترين مسيرهاي عبور و مرور به استان مازندران، سبب شد تا اجراي تقاطع غير هم‌سطح جانبازان به عنوان يكي از اولويت‌هاي اصلي اين محور مدنظر قرار گيرد.
اين پل به طول 948 متر و عرض عرشه 4/27 متر داراي 3 باند عبوري در هر جهت است. براي ساخت عرشه پل از سيستم دال مجوف بتني پيش تنيده پس كشيده استفاده شده است. هم‌چنين به‌دليل تراكم آرماتوربندي، بتن از نوع خود متراكم (SCC) است و رمپ‌ها با سيستم ژئوگريدي اجرا شده‌اند.
این پل با تلاش و همت مدیران و پرسنل شرکت افتتاح گردید و به عنوان پل برتر بتنی سال 1391 کشور شناخته شد.

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 • نوع قرارداد: طراحی، تأمین متریال و ساخت (EPC)
 • کارفرما  شهرداری کرج
 • مشاور کارفرما: مهندسین مشاور سازیان
 • مشاور همکار: مهندسین مشاور رهاب
 • تاریخ شروع عملیات اجرایی: خرداد ماه 1389
 • مدت قرارداد:   24 ماه
 • طول عرشه پل اصلي: 518 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 50 متر
 • عرض سواره روي پل اصلي: 75/10 متر
 • تعداد رمپ‌هاي دسترسي: 4 رمپ
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها: 16 پایه
 • مجموع طول مسير‌هاي اصلي و فرعي: 1800 متر
 • نوع و سيستم پايداري پل: سازه بتنی پيش تنيده، پس كشيده با دال مجوف
 • مساحت عرشه پل:   6850 متر مربع
 • حجم بتن‌ريزي: 11000 مترمكعب
 • وزن آرماتوربندي: 1400 تن
 • سطح قالب‌بندي:16000 مترمربع
 • حجم خاكريزي: 54000 مترمكعب
 • سطح ژئوگريد: 45000 مترمربع

اطلاعات پروژه

موقعیت پروژه:
البرز، کرج
منطقه:
2
نوع پروژه اجرایی:
جاده
 
تاریخ شروع پروژه:
شنبه, 01 خرداد 1389
تاریخ پایان پروژه:
سه شنبه, 02 خرداد 1391