تقاطعات غیرهمسطح آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان

یکی از پروژه های بزرگ استان اصفهان جهت تسهیل حمل و نقل محور شمال به جنوب، احداث 93 کیلومتر آزادراه کنارگذر شرقی اصفهان است که اجرای تقاطعات غیرهمسطح این آزادراه در محورهای اردستان، حبیب آباد، مسیر فرودگاه اصفهان و نایین به این شرکت واگذار گردیده است.

مشخصات كلي و احجام پروژه:

 1. تقاطع غیرهمسطح آزادراه با محور اردستان

 • نوع قرارداد:  تأمین متریال و ساخت (PC)
 • کارفرما: شرکت کنارگذر شرق سپاهان (مشارکت وزارت راه و شهرسازی با صندوق بازنشستگی وزارت راه )
 • مشاور کارفرما: مهندسین مشاور رهاب
 • مدت قرارداد: 18 ماه
 • طول عرشه پل اصلي: 48 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 22 متر
 • عرض سواره روي پل اصلي: 10/18 متر
 • تعداد رمپ‌هاي دسترسي: 2 رمپ
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها: 3 پایه
 • نوع و سيستم پايداري پل: سازه فلزی با دال کامپوزیت
 • مساحت عرشه پل:  1900 متر مربع

مشخصات كلي و احجام پروژه:

2. تقاطع غیرهمسطح آزادراه با محور فرودگاه اصفهان

 • نوع قرارداد:  تأمین متریال و ساخت (PC)
 • کارفرما: شرکت کنارگذر شرق سپاهان (مشارکت وزارت راه و شهرسازی با صندوق بازنشستگی وزارت راه )
 • مشاور کارفرما: مهندسین مشاور رهاب
 • مدت قرارداد: 18 ماه
 • طول عرشه پل اصلي: 71 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 51 متر
 • عرض سواره روي پل اصلي: 10/18 متر
 • تعداد رمپ‌هاي دسترسي: 2 رمپ
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها: 4 پایه
 • نوع و سيستم پايداري پل: سازه فلزی با دال کامپوزیت
 • مساحت عرشه پل:  2840 متر مربع

مشخصات كلي و احجام پروژه:

3. تقاطع غیرهمسطح آزادراه با محور حیب آباد

 • نوع قرارداد:  تأمین متریال و ساخت (PC)
 • کارفرما: شرکت کنارگذر شرق سپاهان (مشارکت وزارت راه و شهرسازی با صندوق بازنشستگی وزارت راه )
 • مشاور کارفرما: مهندسین مشاور رهاب
 • مدت قرارداد: 18 ماه
 • طول عرشه پل اصلي: 60 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 45 متر
 • عرض سواره روي پل اصلي: 36/8 متر
 • تعداد رمپ‌هاي دسترسي: 2 رمپ
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها: 4 پایه
 • نوع و سيستم پايداري پل: سازه فلزي با دال کامپوزیت
 • مساحت عرشه پل:  720 متر مربع

مشخصات كلي و احجام پروژه:

4. تقاطع غیرهمسطح آزادراه با محور نایین

 • نوع قرارداد:  تأمین متریال و ساخت (PC)
 • کارفرما: شرکت کنارگذر شرق سپاهان (مشارکت وزارت راه و شهرسازی با صندوق بازنشستگی وزارت راه )
 • مشاور کارفرما: مهندسین مشاور رهاب
 • مدت قرارداد: 18 ماه
 • طول عرشه پل اصلي: 10/71 متر
 • بزرگترين دهانه پل: 51 متر
 • عرض سواره روي پل اصلي: 42/19 متر
 • تعداد رمپ‌هاي دسترسي: 2 رمپ
 • تعداد پايه‌هاي پل اصلي و جانبي‌ها: 4 پایه
 • نوع و سيستم پايداري پل: سازه فلزي با دال کامپوزیت
 • مساحت عرشه پل:  2840 متر مربع

اطلاعات پروژه

موقعیت پروژه:
اصفهان
منطقه:
---
نوع پروژه اجرایی:
جاده
 
تاریخ شروع پروژه:
سه شنبه, 23 آذر 1395
تاریخ پایان پروژه:
سه شنبه, 23 آذر 1395